1 reference to Ctrl_LEVELNORESTART
PresentationFramework (1)
src\Framework\System\Windows\Documents\RtfControls.cs (1)
676new RtfControlWordInfo(RtfControlWord.Ctrl_LEVELNORESTART, "levelnorestart", RTK_LISTTABLE | RTK_VALUE | RTK_PARAM ),