1 write to _cacheMenuFontFamily
PresentationFramework (1)
src\Framework\System\Windows\SystemFonts.cs (1)
783_cacheMenuFontFamily = CreateInstance(SystemResourceKeyID.MenuFontFamily);
2 references to _cacheMenuFontFamily
PresentationFramework (2)
src\Framework\System\Windows\SystemFonts.cs (2)
781if (_cacheMenuFontFamily == null) 786return _cacheMenuFontFamily;