1 write to _xmlSerializer
PresentationFramework (1)
src\Framework\System\Windows\Data\XmlDataProvider.cs (1)
221_xmlSerializer = new XmlIslandSerializer(this);
2 references to _xmlSerializer
PresentationFramework (2)
src\Framework\System\Windows\Data\XmlDataProvider.cs (2)
219if (_xmlSerializer == null) 223return _xmlSerializer;