3 references to UpdateThemeStyleProperty
PresentationFramework (3)
src\Framework\System\Windows\FrameworkContentElement.cs (2)
215((FrameworkContentElement)d).UpdateThemeStyleProperty(); 1627UpdateThemeStyleProperty();
src\Framework\System\Windows\TreeWalkHelper.cs (1)
655fce.UpdateThemeStyleProperty();