1 reference to SkipToThemeNext
PresentationFramework (1)
src\Framework\System\Windows\TreeWalkHelper.cs (1)
1252inheritanceBehavior == InheritanceBehavior.SkipToThemeNext ||