2 writes to _notifyOnValidationError
PresentationFramework (2)
src\Framework\System\Windows\Data\BindingGroup.cs (2)
58_notifyOnValidationError = master._notifyOnValidationError; 128set { _notifyOnValidationError = value; }
2 references to _notifyOnValidationError
PresentationFramework (2)
src\Framework\System\Windows\Data\BindingGroup.cs (2)
58_notifyOnValidationError = master._notifyOnValidationError; 127get { return _notifyOnValidationError; }