2 writes to _source
PresentationFramework (2)
src\Framework\System\Windows\Data\XmlDataProvider.cs (2)
83_source = value; 125_source = null;
6 references to _source
PresentationFramework (6)
src\Framework\System\Windows\Data\XmlDataProvider.cs (6)
77get { return _source; } 80if ((_domSetDocument != null) || _source != value) 100return (_domSetDocument == null) && (_source != null); 121if ((_domSetDocument == null) || _source != null || _document != value) 285if (_source != null) 424if ((_source == null) && (_domSetDocument == null) && _tryInlineDoc)