1 reference to GrayTextBrushKey
PresentationFramework (1)
src\Framework\System\Windows\SystemResourceKey.cs (1)
1131return SystemColors.GrayTextBrushKey;