1 write to _methodName
PresentationFramework (1)
src\Framework\System\Windows\Data\ObjectDataProvider.cs (1)
212_methodName = value;
1 reference to _methodName
PresentationFramework (1)
src\Framework\System\Windows\Data\ObjectDataProvider.cs (1)
209get { return _methodName; }