1 reference to IconFontStyleKey
PresentationFramework (1)
src\Framework\System\Windows\SystemResourceKey.cs (1)
1518return SystemFonts.IconFontStyleKey;