1 reference to NotifySiblingsToSuspendAnimation
PresentationFramework (1)
src\Framework\System\Windows\Controls\MenuItem.cs (1)
625menuItem.NotifySiblingsToSuspendAnimation();