1 reference to WriteKeyElementStart
PresentationFramework (1)
src\Framework\System\Windows\Markup\BamlWriter.cs (1)
989_bamlRecordWriter.WriteKeyElementStart((XamlKeyElementStartNode)node);