1 reference to NotifyChildrenToResumeAnimation
PresentationFramework (1)
src\Framework\System\Windows\Controls\MenuItem.cs (1)
708menuItem.NotifyChildrenToResumeAnimation();