1 reference to FindEntryByName
PresentationFramework (1)
src\Framework\System\Windows\Documents\XamlToRtfWriter.cs (1)
3528FontTableEntry fontTableEntry = fontTable.FindEntryByName(attributeName);