6 references to XButton1
PresentationCore (6)
Core\CSharp\System\Windows\Input\MouseButton.cs (1)
74case MouseButton.XButton1:
Core\CSharp\System\Windows\Input\MouseButtonEventArgs.cs (1)
89case MouseButton.XButton1:
Core\CSharp\System\Windows\Input\MouseDevice.cs (3)
604return GetButtonState(MouseButton.XButton1); 2094MouseButtonEventArgs previewDown = new MouseButtonEventArgs(this, rawMouseInputReport.Timestamp, MouseButton.XButton1, GetStylusDevice(e.StagingItem)); 2103MouseButtonEventArgs previewUp = new MouseButtonEventArgs(this, rawMouseInputReport.Timestamp, MouseButton.XButton1, GetStylusDevice(e.StagingItem));
Core\CSharp\System\Windows\Input\Win32MouseDevice.cs (1)
77case MouseButton.XButton1: