1 write to _offsetToFirstCp
PresentationCore (1)
Core\CSharp\MS\Internal\TextFormatting\TextProperties.cs (1)
220_offsetToFirstCp = offsetToFirstCp;
1 reference to _offsetToFirstCp
PresentationCore (1)
Core\CSharp\MS\Internal\TextFormatting\TextProperties.cs (1)
295get { return _offsetToFirstCp; }