Base:
method
MultiplyValueByMatrix
System.Windows.Media.Transform.MultiplyValueByMatrix(ref System.Windows.Media.Matrix, ref System.Windows.Media.Matrix)