6 references to XButton2
PresentationCore (6)
Core\CSharp\System\Windows\Input\MouseButton.cs (1)
75case MouseButton.XButton2:
Core\CSharp\System\Windows\Input\MouseButtonEventArgs.cs (1)
93case MouseButton.XButton2:
Core\CSharp\System\Windows\Input\MouseDevice.cs (3)
615return GetButtonState(MouseButton.XButton2); 2112MouseButtonEventArgs previewDown = new MouseButtonEventArgs(this, rawMouseInputReport.Timestamp, MouseButton.XButton2, GetStylusDevice(e.StagingItem)); 2121MouseButtonEventArgs previewUp = new MouseButtonEventArgs(this, rawMouseInputReport.Timestamp, MouseButton.XButton2, GetStylusDevice(e.StagingItem));
Core\CSharp\System\Windows\Input\Win32MouseDevice.cs (1)
80case MouseButton.XButton2: