1 write to pfnCopyTo
PresentationCore (1)
Core\CSharp\System\Windows\Media\StreamAsIStream.cs (1)
780sd.pfnCopyTo = StaticPtrs.pfnCopyTo;