2 writes to _gpos
PresentationCore (2)
Core\CSharp\MS\Internal\FontCache\FontFaceLayoutInfo.cs (2)
87_gpos = null; 349_gpos = GetFontTable(Text.TextInterface.OpenTypeTableTag.TTO_GPOS);
1 reference to _gpos
PresentationCore (1)
Core\CSharp\MS\Internal\FontCache\FontFaceLayoutInfo.cs (1)
352return _gpos;