Base:
property
CanResolveEntity
System.Xml.XmlReader.CanResolveEntity