Base:
method
ResolveEntity
System.Xml.XmlReader.ResolveEntity()