2 references to GetHKLMSubkey
ComSvcConfig (2)
SafeNativeMethods.cs (2)
95return GetHKLMSubkey(key, isWriteRequired); 101return GetHKLMSubkey(key, isWriteRequired);